Sujada

Jerry K

Added on : Jul 25, 2019

Sujada – Jerry K
Jul 25, 2019 I-solo
In Lyrics

Munyi maka sujada
Oh ya Allah
Mun dogara ga kai 2x

Chorus:
Kai ne mai girma
Kai ne maiI hikima
Kai ne mai iko
Ka isa yabo

Bridge:
Yesu Yesu
ni na gaskan ta
zunubai na
Kai kaga farta

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend